Privacybeleid

A. de Jong B.V., gevestigd aan ’s-Gravelandseweg 390 te Schiedam, en haar dochtermaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

A. de Jong B.V.

’s-Gravelandseweg 390

3125 BK SCHIEDAM

Telefoonnummer: 31 (0)10 44 69 222

Internet: www.dejong.nl

E-mail: info@dejong.nl

Onze Functionaris Gegevensbescherming van A. de Jong B.V. is te bereiken via Compliance@dejong.nl

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

A. de Jong B.V. en alle tot haar groep behorende ondernemingen (verder: A. de Jong Groep) zijn bedrijven die actief zijn in de installatiebranche en brander techniek.

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring Website A. de Jong Groep beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. We passen deze privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetwijzigingen zijn. Op onze website www.dejong.nl vindt u de geldende versie van de Privacyverklaring Website A. de Jong Groep.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken?

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is:

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacyverklaring Website A. de Jong Groep of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) werven van personeel, het onder de aandacht brengen van A. de Jong Groep en haar projecten, het in contact komen met (potentiële) relaties en sollicitanten en het verbeteren van onze website. Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A. de Jong Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

A. de Jong Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A. de Jong Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A. de Jong Groep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A. de Jong Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Compliance@dejong.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A. de Jong Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A. de Jong Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via Compliance@dejong.nl.

Nieuwsbrief

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.