Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt. Hierin wordt het websitegebruik nader uiteengezet.

Algemeen

Deze website (exclusief websites die eraan zijn gekoppeld) wordt beheerd door de A. de Jong Groep. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Copyright (auteursrecht)/Intellectuele eigendomsrechten

Copyright, alle rechten voorbehouden, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de A. de Jong Groep en de aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of opgenomen in enig ander werk of andere publicatie. Hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in een elektronische vorm. Met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient het slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze website vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze website, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of een andere aan de website gekoppelde website, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de website

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de website gekoppelde websites (gelinkte websites)

Op verschillende plaatsen op de website kunnen automatische koppelingen worden aangeboden naar andere internet websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante websites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden, stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de website is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de website te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Policy.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of klacht over deze website? Neem dan contact met ons op.

Privacy Policy

A. de Jong Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden.

A. de Jong Groep zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen; wij verzamelen deze enkel om u de volgende dienst te leveren:

Als u via het contactformulier een vraag stelt, hebben we uw naam en e-mailadres, nodig om uw vraag te beantwoorden.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar ons.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van A. de Jong Groep, kunt u een e-mail sturen naar info@dejong.nl. In geval van een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Nieuwsbrief

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.